Cele Fundacji

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 7

Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności bądź określonych grup podmiotów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, a w szczególności ustanowiona jest dla realizacji celu społecznie użytecznego, jakim jest ochrona i promocja zdrowia oraz pomoc potrzebującym, w szczególności rodzinom, dzieciom i młodzieży, osobom chorym i niepełnosprawnym, ludziom w podeszłym wieku – poprzez podejmowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz ochrony zdrowia i życia każdego człowieka.

§ 8

Cele Fundacji określone w § 7 w całości mieszczą się w zadaniach działalności społecznie użytecznej, prowadzonej w sferze zadań publicznych, w niżej określonych zakresach:

1. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

2. ochrony i promocji zdrowia;

3. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

4. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w tym w zakresie edukacji prozdrowotnej;

5.  pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

6.  działalności charytatywnej

Przejdź do treści