Statut Fundacji

STATUT

FUNDACJI NAPROCENTRUM

Rozdział l

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Fundacja otrzymuje nazwę Fundacja NAPROCENTRUM.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk.
 2. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów statutowych, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 4

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 5

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 6

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji lub do rozwoju samej Fundacji.

Rozdział II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 7

Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności bądź określonych grup podmiotów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, a w szczególności ustanowiona jest dla realizacji celu społecznie użytecznego, jakim jest ochrona i promocja zdrowia oraz pomoc potrzebującym, w szczególności rodzinom, dzieciom i młodzieży, osobom chorym i niepełnosprawnym, ludziom w podeszłym wieku – poprzez podejmowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz ochrony zdrowia i życia każdego człowieka.

§ 8

Cele Fundacji określone w § 7 w całości mieszczą się w zadaniach działalności społecznie użytecznej, prowadzonej w sferze zadań publicznych, w niżej określonych zakresach:

 1. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 2. ochrony i promocji zdrowia;
 3. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 4. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w tym w zakresie edukacji prozdrowotnej;
 5. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 6. działalności charytatywnej

Rozdział III

MAJĄTEK FUNDACJI

§ 9

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 4.000 PLN (cztery tysiące) oraz inne mienie w tym środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 10

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

§ 11

1. Przychody Fundacji pochodzą w szczególności z:

1) darowizn, spadków, zapisów,

2) dotacji i subwencji osób prawnych,

3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

4) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,

5) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

6) nawiązek orzekanych przez sądy.

7) odsetek bankowych i dochodów z innych instrumentów finansowych;

8) dofinansowania uzyskanego w ramach projektów organizowanych przez inne podmioty.

2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

3. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowej ustala Zarząd zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy czym nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na działalność pożytku publicznego.

§ 12

1.Fundacja może prowadzić działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego, przy czym zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej określa uchwała Zarządu.

2.Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonychodrębnych przepisach, przy czym zakres prowadzonej działalności gospodarczej i wysokość majątku przeznaczanego na prowadzenie tej działalności określa uchwała Zarządu

3.Cały dochód z działalności gospodarczej Fundacji przeznaczany jest na działalność statutową.

4.Decyzję dotyczącą rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, jej zawieszenia, zakończenia oraz dotyczącą przedmiotu i zakresu tej działalności podejmuje Zarząd Fundacji.

§ 13

Przychody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

Rozdział IV

WŁADZE FUNDACJI

§ 14

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji
 2. Zarząd Fundacji

§ 15

 1. Rada Fundacji jest organem Fundacji powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Fundacji.
 2. Rada jest odrębna od Zarządu Fundacji i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.
 3. Członkowie Rady mogą być jednocześnie członkiem Zarządu Fundacji.
 4. Rada Fundacji w celu wykonywania swoich funkcji kontrolnych jest uprawniona do żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji oraz może żądać złożenia ustnych bądź pisemnych wyjaśnień.

§ 16

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

 1. występowanie do Zarządu Fundacji z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
 2. opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
 3. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
 4. zatwierdzanie rocznych sprawozdań przedłożonych jej przez Zarząd,
 5. powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w czynnościach członków Zarządu,
 6. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie zasad ich wynagradzania,
 7. uchwalanie i zmiana Statutu Fundacji,
 8. podejmowanie decyzji o połączeniu lub likwidacji Fundacji;
 9. podejmowanie uchwał w innych sprawach wskazanych w niniejszym Statucie.

§ 17

 1. Rada składa się z 2 do 10 członków.
 2. Skład osobowy pierwszej Rady Fundacji powołują fundatorzy.
 3. Następnych członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady Fundacji, powołuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady.
 4. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku śmierci, odwołania, pisemnej rezygnacji z członkostwa złożonej Przewodniczącemu Rady bądź jego zastępcy, a także na skutek choroby, ułomności, utraty sił, powodujących trwałą niezdolność do pełnienia funkcji członka Rady, stwierdzonej przez Radę w formie uchwały.
 5. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady i jego zastępcę.

§ 18

 1. Rada podejmuje decyzje w formie uchwały.
 2. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków Rady, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
 3. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 4. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji:

a) Zwyczajne – nie rzadziej niż raz w roku.

b) Nadzwyczajne – z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej 1/5 członków Rady, złożony do Przewodniczącego Rady albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.

5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.

7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący

8. Zwołanie posiedzenia odbywa się przez zawiadomienie członków Rady o czasie i miejscu posiedzenia listem poleconym, pocztą elektroniczną lub osobiście na 3 dni przed wyznaczonym terminem.

§ 19

 1. Zarząd Fundacji jest organem wykonawczym prowadzącym sprawy Fundacji oraz reprezentującym Fundację.
 2. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
  1. kierowanie, organizowanie i prowadzenie bieżącej działalności Fundacji zgodnie z jej Statutem i obowiązującymi przepisami,
  2. realizacja celów statutowych,
  3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
  4. ustalanie okresowych i zagadnieniowych programów działalności Fundacji,
  5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  6. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  7. ustanawianie pełnomocników Fundacji,
  8. decydowania w sprawach tworzenia i likwidowania jednostek organizacyjnych działających w ramach Fundacji oraz nadzorowania ich działalności,
  9. przyjmowanie i zwalnianie pracowników zatrudnionych przez Fundację, a także decydowanie w innych sprawach osobowych tych pracowników,
  10. składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu,
  11. wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji.

3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 20

 1. Zarząd składa się z powoływanych przez Radę Fundacji 3 do 5 członków, którym Rada Fundacji powierza funkcje Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu lub Członka Zarządu.
 2. Członkiem Zarządu Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Członkowstwo w Zarządzie ustaje w przypadku śmierci, odwołania, pisemnej rezygnacji z członkowstwa złożonej Przewodniczącemu Rady, a także na skutek choroby, ułomności, utraty sił, powodujących trwałą niezdolność do pełnienia funkcji członka Zarządu, stwierdzonej przez Radę w formie uchwały.
 4. Radzie Fundacji, służy prawo odwołania całego Zarządu, jak również każdego z jego członków.
 5. W sprawach pomiędzy Fundacją a członkami Zarządu Fundację reprezentuje Przewodniczący Rady Fundacji bądź powołany przez Radę pełnomocnik.

§ 21

 1. Zarząd podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają członkowie Zarządu samodzielnie.

§ 22

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

Rozdział V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23

 1. Fundacja ulega likwidacji w przypadkach przewidzianych w ustawie o fundacjach.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji większością kwalifikowaną 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 3. Likwidację przeprowadza Zarząd Fundacji oraz likwidator powołany przez Radę Fundacji.
 4. Majątek pozostały po Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność ma na celu ochronę życia dzieci poczętych.

§ 24

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji większością kwalifikowaną 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 25

Rada większością kwalifikowaną 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania dokonuje zmian Statutu, które wchodzą w życie z dniem uchwalenia, chyba że w uchwale wskazano inną datę.

Przejdź do treści